ศิลปากร ก้าวเข้าสู่ปีที่ 81

ศิลปากร ก้าวเข้าสู่ปีที่ 81 จากสถาบันศิลปะสู่มหาวิทยาลัยเต็มรูป

ที่ลานหน้าอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เขตพระนคร กรุงเทพฯ มีการจัดงานแถลงข่าว “80 ปีมหาวิทยาลัยศิลปากร จากสถาบันศิลปะสู่มหาวิทยาลัยเต็มรูป เพื่อสังคมอารยะ” Silpakorn@80 :From Art Academy to Multidiscipline University to Serve a Civilised Society เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวาระพิเศษดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้มีความรักความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแถลง

โดยศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ได้กล่าวว่า ทิศทางของมหาวิทยาลัยศิลปากร สู่การก้าวเข้าสู่ปีที่ 81 ให้ความสำคัญต่อการกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อนำพามหาวิทยาลัยศิลปากรไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ว่า “มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์ บูรณาการศาสตร์และศิลป์ เพื่อความผาสุกของสังคมอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์ มีความเป็นเลิศทางวิชาการและงานวิจัย โดยการสร้างการรับรู้ระดับนานาชาติสร้างความผาสุกและความยั่งยืนให้แก่ชุมชน สังคม และประเทศ บูรณาการศาสตร์ และศิลป์ผ่านงานวิจัยและบริการวิชาการ โดยการสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มคุณค่า มีความเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการ เพื่อความยั่งยืนขององค์กรทั้งยังเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการทำนุบำรุง อนุรักษ์ต่อยอดศิลปวัฒนธรรม

โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อน SDGs ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 5 ด้าน ได้แก่

1.Affordable and Clean Energy: การสร้างหลักประกันว่าชาวศิลปากรเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน

2.Industry Innovation and Infrastructure : การสร้างความมั่นคงของมหาวิทยาลัยศิลปากร การส่งเสริมและพัฒนาชาวศิลปากรในด้านต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน

3.Sustainable Cities and Communities: การทำให้ชาวศิลปากรรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัย เมื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยศิลปากร และมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน

4.Life below Water: การให้ความสำคัญกับชาวศิลปากรอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

5.Partnerships for the Goals: เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้งการสร้างความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ระดับโลก สำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศิลปากร ก้าวเข้าสู่ปีที่ 81

ทั้งนี้ “มหาวิทยาลัยศิลปากร : Silpakorn University (อักษรย่อ: มศก. – SU)” เป็นมหาวิทยาลัยศิลปะแห่งแรกของประเทศ และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่ 5 ของประเทศไทย แต่เดิมมีชื่อเสียงทางด้านศิลปะ การออกแบบ และสถาปัตยกรรม แต่ในปัจจุบันได้มีการเปิดสอนครอบคลุมทุกสาขาวิชา โดยมีศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นผู้ก่อตั้ง และได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2486 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีพื้นที่การศึกษาทั้งในกรุงเทพมหานคร นครปฐม เพชรบุรี และนนทบุรี เพื่อบ่มเพาะต้นกล้า ให้เติบโตเป็นต้นไม้ที่มีความมั่นคงแข็งแรง พร้อมแผ่กิ่งก้านสาขาแสดงศักยภาพและอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของ “มหาวิทยาลัยศิลปากร” พร้อมก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ บูรณาการศาสตร์และศิลป์ เพื่อความผาสุกของสังคมอย่างยั่งยืน โดยในปีแห่งการเฉลิมฉลองนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรม ที่มีการชูจุดเด่นของมหาวิทยาลัยศิลปากรในการเป็น Leader in Art and Design และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ดังนี้

– การจัดตั้งองค์พระพิฆเนศ ในวาระครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Art & Culture

– ประมูลภาพผลงานศิลปกรรมชั้นเยี่ยม ในวาระ 80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร
– ถนน คน ศิลปะ และวัฒนธรรม HAC Street 80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร

90 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

– ดนตรีแสดงในวัง
– ประกวดตราสัญลักษณ์ 80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Academics

– เชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยศิลปากร
-เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นในระดับบัณฑิตศึกษา
-กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร

Silpakorn Showcase

– ประชุมวิชาการนานาชาติ SICTAS ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปะ และสังคม

Recreations

– รับขวัญน้องใหม่
– คอนเสิร์ต 80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร
– เดิน – วิ่ง การกุศล พร้อมกันทั้ง 3 วิทยาเขต
– Sport Day กอล์ฟและโบว์ลิ่ง การกุศล
– ปลูกต้นตาลและต้นจัน ต้นไม้สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากร 80 ต้น

ทั้งนี้ รายได้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวาระพิเศษ 80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร จะนำไปจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา และพัฒนาด้านอื่นๆ ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ artphotoasia.net

แทงบอล

Releated